eTe oglas: Sudijski pripravnik volonter potreban u Osnovnom sudu Teslić

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS objavljen je Konkurs da je u Osnovnom sudu u Tesliću potreban sudijski pripravnik volonter. 

Sudijski pripravnik-volonter – OSNOVNI SUD U TESLIĆU

Oblast: Pravo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 06.07.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Sudijski pripravnik-volonter

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI :
-da je državljanin BiH,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobonost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
-VSS diplomirani pravnik,
-poznavanje rada na računaru.

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-Uvjerenje o diplomiranju,
-Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.