eTe oglas: Potrebni vjeroučitelji i profesor demokratije u OŠ “Vuk Karadžić”

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje objavljen je Konkurs na kojem se traže tri  profesora raznih profila u teslićkoj Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”, te sekretar škole. Potrebni su profesori pravoslavne  i islamske vjeronauke, te profesor demokratije.

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršioca, 4 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,
2. Profesor islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 12 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja
3. Profesor demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac 4 časova, na određeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1.1. Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti,morala,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) kao i Pravilnikom o stručnim prorofilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 77/09, 25/14, 76/15).

Za radno mjesto profesora pravoslavne i islamske vjeronauke, i demokratije i ljudskih prava potrebno je radno iskustvo

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:
kratku biografiju sa adresom ; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije ,
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
uvjerenje o ploženom stručnom ispitu
dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme,dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i da li je puno ili nepuno radno vrijeme
uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti :
ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala,sužbene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti sližbenim putem

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

ADRESA DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić’‘Teslić” Ulica Svetog Save br 78 , ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs na radno mjesto (navesti koje radno mjesto)”.

5. INTERVJU I TESTIRANJE

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 02.09.2016.godine u 12,00 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. NAPOMENA:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

Izvor: ZZZRS