eTe oglas: Potreban sudijski pripravnik – volonter u Osnovnom sudu u Tesliću!

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje objavljen je Konkurs na kojem se traži sudijski pripravnik – volonter u Osnovnom sudu u Tesliću. 

sud

OPIS RADNOG MJESTA

Sudijski pripravnik-volonter

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI :
da je državljanin BiH,
da je punoljetan,
da ima opštu zdravstvenu sposobonost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
VSS diplomirani pravnik,
poznavanje rada na računaru.

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
LJekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (ne starije od 6 mjeseci),
Uvjerenje o diplomiranju,
Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: ZZZRS