eTe oglas: Potreban nastavnik demokratije i ljudskih prava u Đulićima!

U Osnovnoj školi “Ivo Andrić” u Đulićima kod Teslića potreban je nastavnik demokratije i ljudskih prava, objavljeno je na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS. 

skola

Detalji Konkursa u nastavku: 

Nastavnik demokratije i ljudskih prava – OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI-TESLIĆ

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 29.09.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, tri časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine,
pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba ispunjavati su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje kopijom lične karte,
c) da je radno sposoban, što se dokazje ljekarskim uvjerenjem, koje prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (,,Sl.glasnik RS,, broj 74/08,71/09 i 104/11) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ,,Sl.glasnik RS,, broj 77/09)

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu dostaviti original ili ovjerene fotokopije:

Diplomu o vrsti stručne spreme,
Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ili dodatkom diplomi,
Izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od tri mjeseca),
Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od tri mjeseca),
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, koje izdaje nadležni sud ( ne starije od tri mjeseca),
Kopiju lične karte,
Uvjerenje o dokazu radnog staža koji treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepen srtručne spreme, i dužina radnog staža po vrstama posla, izdat od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, ukoliko kandidat posjeduje radni staž.
Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji lica nezaposlenih koju vodi zavod za zapošljavanje-biro rada gdje je kandidat prijavljen,
Rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica od nadležnog centra za socijalni rad, ukoliko je kandidatu utvrđen takav status.
Kopiju radne knjižice, ukoliko je kandidat zasnivao radni odnos ili je u radnom odnosu.

Rok za podnošenje prijava:

Javni konkurs je otvoren 8 dana od dan objavljivanja u dnevnom listu, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Adresa dostavljanja prijava:
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu : JU OŠ,,Ivo Andrić,, Đulići 515., 74270 Teslić, ili neposredno u kancelariju sekretara škole.

Intervju i testiranje:

Sa prijavljenim kadidatima će se obaviti intervju i testiranje o čemu će kandidati biti naknadno obavješteni putem broja telefona koji budu naveli na prijavi za konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

Izvor: zzzrs.net