eTe oglas: Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole u Vitkovcima

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS objavljen je Konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Vitkovcima. Detalje pogledajte u nastavku. 

KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole – OŠ “VUK KARADŽIĆ” VITKOVCI

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 12.10.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
-da je stariji od 18 godina.
2.Posebni uslovi:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obarzovnom procesu,
-Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
-Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-LJekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Uvjerenje da nije lice osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole sa naznakom ,,Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić, Vitkovci bb, 74265 Vitkovci.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: ZZZRS