eTe oglas: Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole u Blatnici

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS objavljen je Konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole “Dositej Obradović” u Blatnici. 

KONKURS Za izbor i imenovanje direktora škole – OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 06.07.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
1.ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2.ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanjea diplome iz tačke 1 ovog stava i
3.nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjenjna protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

(2) Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:
1.diplomu o završenoj stručnoj spremi
2.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti,
3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
4.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
5.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
7.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
8.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
9.uvjerenje o državljanstvu i
10.izvod iz matične knjige rođenih.

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”

Prijave slati na adresu OŠ ”Dositej Obradović” 74275 Blatnica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana donošenja odluke.