eTe oglas: Konkurs za defektologa-oligofrenologa te nastavnika matematike i fizike u Tesliću

U Osnovnoj školi “Petar Petrović Njegoš” u Tesliću potrebni su diplomirani defektolog-oligofrenolog i nastavnik/profesor matematike i fizike, objavljeno je na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS. Detalje pogledajte u nastavku. 

Prijem 2 radnika – OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” TESLIĆ

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 05.10.2017.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

1. Diplomirani defektolog- oligofrenolog za rad u nastavi sa djecom sa smetnjama u razvoju- 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, puna norma- pripravnik;

2. Nastavnik/profesor matematike i fizike- 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja a najkasnije do 31.08.2018. godine, 14 nastavnih časova fizike i 4 nastavna časa matematike, bez radnog iskustva- pripravnik;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi:
Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem- uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa i

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka m) i n) i članom 6. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih sardnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedena radna mjesta.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović NJegoš“ Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS “.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 09.10.2017. godine u 12,00 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Izvor: ZZZRS